Love & paragraffer

§ 1 Formål
§1.1 Selskabets navn er DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI (DSKM), over for udlandet Danish Society for Clinical Microbiology (DSCM).
§1.2 DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI har til formål at fremme udvikling og forskning inden for specialet den humanmedicinske kliniske mikrobiologi.

§ 2 Kriterier for optagelse
Alle læger med interesse for klinisk mikrobiologi og øvrige akademikere ansat ved en klinisk mikrobiologisk afdeling eller anden afdeling med human-medicinsk mikrobiologi som sit væsentligste arbejdsområde kan optages som medlemmer af selskabet. Optagelse af nye medlemmer godkendes på førstkommende generalforsamling som led i formandens beretning.

Speciallæger i klinisk mikrobiologi, læger i hoveduddannelsesstilling i klinisk mikrobiologi og læger ansat på en klinisk mikrobiologisk afdeling har stemmeret til generalforsamlingen. Øvrige akademikere har ikke stemmeret til generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen eller vurderings- og ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesstillinger (§8), til uddannelsesudvalget (§9) eller som specialets inspektorer (§ 7).

Korresponderende medlemmer modtager meddelelser om internationale møder arrangeret af DSKM. Korresponderende medlemmer betaler ikke kontingent til DSKM og har ikke stemmeret. Som korresponderende medlem kan optages udenlandske kolleger. Som hovedregel drejer det sig om foredragsholdere inviteret af DSKM eller Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann. Forslag om kandidater indsendes til bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen.

§ 3 Optagelse, udmeldelse, eksklusion
Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Nægtelse af optagelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Udmeldelse af selskabet sker med 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne og afgøres på en generalforsamling.

§ 4 Kontingent
Medlemskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmer er kontingentfrie fra det fyldte 70. år. Kalenderåret er regnskabsår, og regnskabet skal være revisorerne i hænde senest medio februar.

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts, april eller maj måned og kan indkaldes via elektronisk post med mindst 3 ugers varsel samtidig med dagsordenens bekendtgørelse. Generalforsamling kan afholdes virtuelt hvis selskabets medlemmer ikke må mødes. Indkaldelsen og dagsordenen skal desuden lægges på DSKMs hjemmeside.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra formanden, herunder optagelse af nye medlemmer.
 3. Beretning fra arbejdsgrupper og udpegede repræsentanter, fra de tilforordnede i uddannelsesspørgsmål, fra vurderings- og ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesstillinger og fra specialets inspektorer.
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
 7. Eventuelt valg af formand.
 8. Eventuelt valg af bestyrelsen.
 9. Eventuelt valg til udvalg og andre tillidsposter.
 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 11. Eventuelt.

Medlemmers forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen, ledsaget af en motivering, senest 2 uger inden generalforsamlingen, og disse skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden 6 uger, hvis mindst 1/4 af medlemmerne kræver det, med mindst 2 ugers varsel med angivelse af forslag, som ønskes behandlet. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes via elektronisk post og skal samtidig lægges på DSKMs hjemmeside.

Afstemninger vedrørende valg af formand, bestyrelse og valg i henhold til § 7, § 9 og § 10 skal ske skriftligt, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovene (§ 15 og § 16).

Såfremt dirigenten eller 2 af de fremmødte medlemmer stiller krav herom, skal afstemningen være skriftlig.

Afgørelser i forbindelse med evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmerne (dagsordenens punkt 6) kan gøres til genstand for skriftlig afstemning blandt forsamlingens medlemmer og skal sendes til urafstemning såfremt 1/3 af de tilstedeværende medlemmer ønsker afgørelsen prøvet. Urafstemningens resultat vil herefter være gældende.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som bortset fra formandsposten konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem og som selv fastlægger sin forretningsorden.

Bestyrelsen tegnes ved formand og kasser.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger, disse er efter godkendelse tilgængelige på hjemmesiden.

Valg til bestyrelsen gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. I forbindelse med formandsvalg kan umiddelbart genvalg finde sted 2 gange, dog kan en person kun være formand to 3-års perioder i træk.

Det bør tilstræbes, at disse medlemmer repræsenterer forskellige interesse- og aldersgrupper, samt tilstræbes at et medlem af bestyrelsen er under uddannelse til speciallæge i klinisk mikrobiologi.

§ 7 Sundhedsstyrelsens inspektorordning vedrørende den lægelige videreuddannelse
Den ordinære generalforsamling indstiller 6 inspektorer (speciallæger) samt 3 juniorinspektorer (læger under uddannelse til speciallæge) i specialet klinisk mikrobiologi til at varetage arbejdet i forbindelse med Sundhedsstyrelsens inspektorordning vedrørende den lægelige videreuddannelse. Der indstilles for 4 år ad gangen. Det tilstræbes at rekruttere speciallæger og læger under uddannelse til speciallæge fra alle uddannelsesregioner.

§ 8 Vurderings- og ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstillinger
DSKMs bestyrelse udpeger én speciallægerepræsentant samt én læge under uddannelse til speciallæge fra hver uddannelsesregion til at deltage i vurderings- og ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesstillinger. Funktionstiden er 3 år.

§ 9 Uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalget leder videre- og efteruddannelsen i specialet og består af en formand og 7 medlemmer. Formanden fungerer samtidig som hovedkursusleder. Formanden skal være speciallæge i Klinisk Mikrobiologi. Formanden og 3 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og de øvrige 3 medlemmer vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted 1 gang. Formanden kan umiddelbart genvælges 2 gange. Mindst 3 af disse medlemmer skal på valgtidspunktet være under uddannelse. Perioder som menigt medlem af udvalget regnes ikke med i formandens valgperiode.

Den postgraduate kliniske lektor (PKL) i uddannelsesregion Nord og Øst er automatisk medlem af uddannelsesudvalget. Uddannelsesrådet i Region Syd vælger blandt regionens speciallæger en repræsentant til udvalget. Bestyrelsen er repræsenteret ved mindst 1 medlem.

Et medlem fra udvalget udpeges som en af DSKMs repræsentanter i European Union of Medical Specialists (UEMS).

Udvalget refererer til DSKMs bestyrelse, som godkender beslutninger.

Der føres protokol over udvalgets forhandlinger.

§ 10 Andre tillidsposter
Kontaktpersoner og repræsentanter, for hvilke der ikke i andre paragraffer er fastsat særlige regler for valg og genvalg, vælges for 3 år og kan umiddelbart genvælges 1 gang. Bestyrelsen er herudover bemyndiget til at udpege repræsentanter til diverse udvalg. Udpegningen sker under ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 11 DSKMs struktur og organisering
DSKM løser selskabets opgaver i flere forskellige organer med nedenfor anførte organisering.

 1. DSKMs bestyrelse, se § 6.
 2. Udvalg og andet som er beskrevet i selskabet love, se § 7, 8, 9 og 10.
 3. DSKMs bestyrelse kan desuden godkende etablering af arbejdsgrupper som løbende varetager et interesseområde som er dynamisk og med vedvarende behov for fokus og opdatering. Bestyrelsens opgave er at vurdere relevansen af et løbende arbejde på området samt at sikre udfærdigelse af et kommissorium der beskriver arbejdsgruppen.
 4. Bestyrelsen kan nedlægge arbejdsgrupper.
 5. Udvalg (som ikke er beskrevet i DSKMs love) kan udpeges af bestyrelsen til for en kortere periode at løse en konkret opgave.
 6. Selskabet søger så vidt muligt at agere aktivt i udvalgsarbejde og andet indenfor specialets interesseområde. Denne typer opgaver opstår pludseligt og kræver deltagelse af få DSKM-medlemmer.

De i pkt. b-e anførte organer refererer til DSKMs bestyrelse som godkender beslutninger.

Der føres protokol over udvalgets forhandlinger, som fremsendes til bestyrelsen.

§ 12 Udpegelse/udnævnelse DSKMs poster
Bestyrelsen arbejder for en synlig og gennemsigtig proces i forbindelse med udpegelse/udnævnelse af medlemmer til DSKM-poster.

For de i § 11 pkt. a og b beskrevne organer er processen for udpegelse/udnævnelse fastlagt.

Bestyrelsen tilstræber at der på generalforsamlingen som minimum er en kandidat fundet til poster på valg. Alle DSKMs medlemmer kan opstille.

Generalforsamlingen vælger medlemmer til udvalg og andre poster.

DSKMs bestyrelse har til opgave at foreslå/udpege/udnævne medlemmer til de i § 11, pkt. b, e og f.

Denne udpegelse/udnævnelse tager udgangspunkt i en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer samt vægtning af et ønske om at:

 1. sikre stor indsigt og faglig viden indenfor feltet i forbindelse med DSKMs deltagelse i nationale arbejdsgrupper/høringer etc.
 2. fordele centrale DSKM-poster på flere medlemmer.
 3. posten om muligt kan besiddes i en længere periode.
 4. sikre ligelig repræsentation mellem afdelingerne/uddannelsesregionerne og i nogen situationer sikre at alle afdelinger er repræsenteret.
 5. vælge medlemmer som har gjort sig bemærket ved andet frivilligt arbejde for DSKM.

Hvis flere medlemmer ønsker at varetage samme post i et udvalg, hvor DSKMs bestyrelse har ret til udpegelse/udnævnelse fremsendes en kort motiveret ansøgning til DSKMs næstformand. Bestyrelse tager herefter stilling ud fra ovennævnte kriterier.

De i § 11, pkt. c anførte arbejdsgrupper er åbne for alle DSKMs medlemmer.

§ 13 ESCMID
Selskabet er tilsluttet ESCMID efter de for dette selskab gældende love.

§ 14 Lægevidenskabelige Selskaber
Selskabet er tilsluttet Lægevidenskabelige Selskaber efter de for dette selskab gældende love.

§ 15 Lovændringer
Lovændringer kan foretages af en generalforsamling og kræver for vedtagelse, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Hvis færre end 1/3 af medlemmerne er til stede på af stemningstidspunktet, skal vedtagne lovændringer dog prøves ved fornyet afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 6 uger senere. Forslaget kan nu vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 16 Selskabets opløsning
Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer til stede, men de tilstedeværende medlemmer ved simpel stemmeflerhed stemmer for opløsningen, skal der mindst 6 uger, højst 8 uger senere afholdes ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpel stemmeflerhed.

Ved selskabets opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af den eventuelle formue. Midlerne kan ingensinde udloddes til deling blandt medlemmerne, men skal henlægges i fonds med forskningsmæssige formål.

Vedtaget af den stiftende generalforsamling den 3. juni 1969.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 5. marts 1973, 17. marts 1975, 10. marts 1978, 18. marts 1982, 27. marts 1984, 27. marts 1985, 27. marts 1987, 8. marts 1990, 18. marts 1993, 24. april 1997, 28. april 1999, 11. maj 2000, 5. maj 2004, 8. maj 2006, 20. april 2010 og 19. marts 2021.