Persondatapolitik

Seneste ændring i persondatapolitikken: 2019-06-11.


Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) behandler dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik er gældende for DSKM og de medlemsoplysninger vi modtager fra Lægeforeningen.

Gennemgående for vores databehandling er, at DSKM kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. DSKM behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og DSKM sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlig
DSKM er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

DSKM
CVR: 35499202
dskm@dskm.dk
https://dskm.dk/

Behandling af personoplysninger
DSKM behandler personoplysninger, som du eller anden part, Lægeforeningen har udleveret til os i forbindelse med din indmeldelse i det videnskabeligt selskab DSKM.

DSKM behandler disse personoplysninger for at kunne leve op til vores medlemsmæssige forpligtelser overfor dig i forbindelse med foreningens vedtægter.

DSKM behandler følgende medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, medlemsnummer, medlemsstatus, privatadresse, arbejdsadresse, stillingsbetegnelse, indmeldelsesdato, Robinson tilmelding, telefonnummer, fødselsdato, og e-mailadresse.

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Personoplysninger der er tillagt en højere grad af beskyttelse, som cpr-nummer ses kun af DSKMs sekretær i forbindelse med indmelding i selskabet ved lægeforeningen og opbevares af lægeforeningen.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Opfyldelse af DSKMs medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Som led i DSKMs aktiviteter og andre relevante aktiviteter relateret til DSKM, herunder deltagelse i DSKMs-arbejdsgrupper, DSKMs årsmøde, medlemsmøder, afholdelse af sociale arrangementer i DSKM-regi og DSKM repræsentantskab. Herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af møderne.

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i DSKM.

DSKM sender løbende nyheder ud med fagligt indhold til alle medlemmer. Ved tilmelding i selskabet accepterer man, at navn, stilling, arbejdsadresse og e-mail registreres.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. DSKM indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis DSKM indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
DSKM anvender eksterne tjenester, som dermed har adgang til at behandle persondata på vores vegne som: one.com til e-mail brug, hjemmeside og til indsamling af statistik, Nemtilmeld.dk tilmeldingssystem til årsmødet og andre arrangementer.

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, i relevant omfang til de lægevidenskabelige selskaber, som foreningen er medlem af, for at de kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra organisationen.

Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til andre sundhedsvidenskabelige selskaber i forbindelse med DSKM repræsentantskab, udarbejdelse af tværfaglig videnskabelige guidelines i klinisk mikrobiologi efter samtykke.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
DSKM stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

DSKM vil dog opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  • Bogføringsbilag, herunder f.eks. kontingentbilag, skal gemmes i 6 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om (varetages af kasseren og lægeforeningen).

DSKM opbevarer dog oplysninger på medlemmer, til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
Du har ret til at modtage oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger, anmode om indsigt, berigtigelse, eller sletning af dine personoplysninger som vi ligger inde med. Du har også ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Informationssikkerhed
DSKM beskytter medlemmerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentligørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

DSKM har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

  • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
  • Backup af alle it-systemer.
  • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
  • It- systemet har ikke en automatisk slette funktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt.
  • It- systemer til personoplysninger opbevares aflåst.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til en hver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside.