DANRES-M

Kommissorium for DANRES-M gruppen

DANRES-M (metodegruppe) er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM).

Formål
DANRES-M er DSKMs officielle rådgivningsorgan vedr. metoder til påvisning af antibakteriel resistens.

Baggrund
DANRES-M beskæftiger sig med spørgsmål om resistensbestemmelse af bakterier og er det danske National Antimicrobial susceptibility testing Committee (NAC) i EUropean Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).

DANRES-M kan foreslå samt etablere undergrupper til at arbejde med specifikke emner eller planlægge temamøder. Endelige anbefalinger og retningslinjer, som udarbejdes i DANRES-M regi, skal godkendes af DSKMs bestyrelse.

Opgaver
DANRES-M er et forum, hvor udviklingen i og kvalitetssikringen af antibakteriel resistensbestemmelse samt ændringer i EUCAST-brydepunkter og -anbefalinger diskuteres med henblik på at facilitere implementeringen i de danske laboratorier.

DANRES-M vælger DANRES forperson for en 3-årig periode og deltager i planlægningen af det årlige DANRES-møde.

Deltagere
Gruppens medlemmer udpeges af de klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) og Statens Serum Institut (SSI) således, at der altid er mindst ét medlem fra hver KMA og SSI.

Gruppens forperson skal være medlem af DSKM, vælges af gruppens medlemmer for en 3-årig periode og repræsenterer DANRES-M og dermed DSKM i internationale sammenhænge, fx NordicAST og EUCASTs General Committee. To andre medlemmer af DANRES-M vælges af DANRES-M gruppen som repræsentanter i NordicAST for perioder af 3-års varighed.

Mødekadence
Der afholdes 4 møder om året. Som udgangspunkt afholdes 3 virtuelle møder og et fysisk møde som ligger inden det årlige DANRES-møde i foråret/sommer.

Midler
Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagendes institutioner/afdelinger.

Formand: Barbara Holzknecht (barbara.juliane.holzknecht@regionh.dk)