MolNet

Kommissorium for MolNet

MolNet – Molekylærbiologisk Netværk er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Formål
Formålet er at have et molekylærbiologisk fagligt forum til sparring, erfaringsudveksling, ideudveksling og vidensdeling og hermed bidrage til, at viden opnået i en klinisk mikrobiologisk afdeling spredes til andre afdelinger. Håbet er, at vi på den måde er med til at skabe grundlag for, at man kan opnå optimal molekylærbiologisk diagnostik samt bidrage til udvikling på alle de afdelinger, der arbejder med klinisk mikrobiologi.

Baggrund
MolNet blev dannet som et molekylærbiologisk netværk under DSKM i begyndelsen af 2013. Idéen om etablering af et sådan netværk under DSKM blev skabt i takt med, at der på de klinisk mikrobiologiske afdelinger blev implementeret flere molekylærbiologiske undersøgelser og derfor ansat flere kliniske akademikere, f.eks. molekylærbiologer. Selvom molekylærbiologi er et fagfelt, der anvendes inden for mange forskellige fag- og laboratorieområder, så er de molekylærbiologiske udfordringer og problemstillinger inden for kliniske mikrobiologi anderledes end f.eks. inden for biokemi eller human genetik. Det samme gælder for bioinformatikken, så i takt med, at flere klinisk mikrobiologiske afdelinger har ansat bioinformatikere, er de også blevet en del af netværket.

MolNets opgaver
Netværket har ikke egentlige skal opgaver, men for at nå formålet arbejdes der på:

  • at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder
  • at inspirere og diskutere egne og andres problemstillinger og resultater
  • at MolNets medlemmer kan finde sammen om konkrete projekter på tværs af de klinisk mikrobiologiske afdelinger
  • at udgøre et forum for faglig sparring for kliniske akademikere, der er involveret i den molekylærbiologiske og bioinformatiske diagnostik ved de klinisk mikrobiologiske afdelinger

Igennem tiderne har deltagere i MolNet samarbejdet om at påtage sig forskellige opgaver som f.eks. at afholde molekylærbiologiske kurser for bioanalytikerne, der arbejder inden for klinisk mikrobiologi, og at udarbejde validerings-/verifikationsanbefalinger.

Deltagere

Netværksgruppen og møderne er åbne for alle medlemmer af DSKM og for andet personale med relation til klinisk mikrobiologisk diagnostik.

For at blive en del af MolNet skal man blot sende en mail til forpersonen, så kommer man med på MolNets mailliste.

Arbejdsgruppens forperson:

Forpersonen vælges for 2 år af gangen. Dette foregår typisk på MolNets formøde, der afholdes i forbindelse med DSKMs årsmøde.

Forperson: Marianne Nielsine Skov, KMA, Odense Universitetshospital.

Mødekadence
MolNet er et uformelt og primært mailbaseret netværk. Den uformelle og mailbaserede struktur tjener som en bevidst beslutning for at opretholde en fleksibel ramme, der understøtter både netværkets formål og rolle som et dynamisk og selvorganiserende fællesskab, hvor medlemmernes input og interaktioner prioriteres over formelle strukturer.

Møder afholdes efter behov, men MolNet har dog en vis tradition for at afholde et formøde i forbindelse med DSKMs årsmøde, ligesom MolNet igennem tiderne har afholdt/afholder online møder og temadage med udveksling af viden.

Andet

Midler

Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagendes institutioner/afdelinger.