Selskabet

DSKM er det specialebærende videnskabelige selskab for klinisk mikrobiologi. Læger med interesse for klinisk mikrobiologi og andre akademikere ansat ved en klinisk mikrobiologisk afdeling eller anden afdeling med human-medicinsk mikrobiologi som sit væsentlige arbejdsområde er velkomne som medlemmer.

Selskabet er medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

DSKM har til formål at fremme udviklingen inden for human klinisk mikrobiologi.

DSKM rådgiver Sundhedsstyrelsen om klinisk mikrobiologi og er høringspart ved spørgsmål af relevans for faget.

Selskabet planlægger og koordinerer de specialespecifikke kurser under speciallægeuddannelsen og formulerer den faglige profil for klinisk mikrobiologi. DSKM deltager ved ansættelse af læger i hoveduddannelsesstillinger i faget.

DSKM arrangerer videnskabelige møder for medlemmerne.

DSKM har nedsat diverse arbejdsgrupper, hvis formål det er gennem forskning og samarbejde at tilvejebringe, samle og kommunikere ny viden på hver deres område. Arbejdsgrupperne opfordres til at udarbejde faglige vejledninger og fælles kvalitetsnormer. Se mere under “Selskabet” og ”Arbejdsgrupper”