DANRES

Forperson: Anette M. Hammerum

DANRES er en arbejdsgruppe under DSKM for spørgsmål vedrørende antibiotikaresistens og overvågning af antibiotikaresistens i Danmark inklusive generering af data, der anvendes til DANMAP og internationale overvågningsprogrammer (fx EARSS).

Hver af de danske klinisk mikrobiologiske afdelinger samt Statens Serum Institut (SSI) udpeger to resistens-interesserede personer som repræsentanter i DANRES, hvoraf én skal fungere som DANRES’ kontaktperson til afdelingen.

DSKMs bestyrelse udpeger af sin kreds en repræsentant til DANRES.

De udpegede medlemmer af DANRES vælger for en 2-årig periode en formand, som skal være medlem af DSKM, men ikke nødvendigvis tilhøre ovennævnte personkreds.

Møderne er åbne for alle medlemmer af DSKM samt ansatte på klinisk mikrobiologiske afdelinger eller SSI.

Der afholdes normalt 2 møder om året. Dagsorden og referat for hvert møde er tilgængelig via DSKMs hjemmeside og udsendes af DSKMs sekretær til alle medlemmer af DSKM. Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagende afdelinger.

Endelige anbefalinger og retningslinier, som udarbejdes i DANRES regi, skal godkendes af DSKMs bestyrelse.

 Kommissorium:

DANRES er et forum til vidensdeling og netværksmulighed for antimikrobiel resistens interesserede fra KMAer og SSI.

I dette forum fremlægges relevante emner indenfor antimikrobiel resistens, så som resistensmekanismer, metodeproblemstillinger og resistens- og antibiotika overvågningsdata.

Medlemmer af metodegruppen DANRES-M fungerer som kontaktpersoner for KMAerne og SSI. DSKMs bestyrelse har mulighed for at udpege et medlem fra sin kreds til DANRES. DANRES formanden vælges af DANRES-M gruppen for en 3-årig periode og koordinerer programmet og tilmelding til møderne.

Der afholdes mindst et årligt møde. Møderne er åbne for alle medlemmer af DSKM samt ansatte på KMA eller SSI. Dagsorden udsendes til DANRES-M gruppen og derudover via DSKMs sekretær til DSKMs medlemmer. Referater rundsendes til DANRES-M gruppen og tilmeldte personer til mødet og er derudover tilgængelige via DSKMs hjemmeside. Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagende afdelinger.

 

Indsamling af ESBL-isolater

Baggrund og formål

På DANRES-mødet 24.5.2005, hvor resultaterne af en rundsending af 10 ESBL m.m. producerende stammer blev gennemgået (LINK), blev der fra flere sider udtrykt ønske om at have et sted at sende (formodede) ESBL-stammer hen for at få disse verificerede og videre undersøgt.

Hent hele oplægget her

Metoder til påvisning af AmpC β-laktamaser.

I forbindelse med den nye prævalensundersøgelse af bredspektret β-lactam resistente E. coli, K. pneumoniae og P. mirabilis fra urin og blod i perioden 1. – 31. oktober 2009, som dels vil vurdere den fortsatte ESBL epidemiologi, og dels undersøge mekanismen bag de ca. 40 % screenings positive men konfirmatorisk ESBL-test negative isolater, var der ønske om at få beskrevet nogle metoder til påvisning af AmpC β-laktamaser, idet en god del af non-ESBL medieret bredspektret β-lactam resistens må formodes at udgøres af AmpC β-laktamaser.

Hent hele dokumentet her

Download følgeseddel v. indsendelse (regneark)

Møder