Infektionshygiejne – INFHYG

Kommissorium for INFHYG-gruppen

INFHYG-gruppen er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi

Formål
Formålet er at samle og diskutere viden og erfaringer omkring infektionshygiejne samt initiere lægefaglig forskning på området.

Baggrund
Infektionshygiejne er en del af den lægefaglige specialuddannelse i klinisk mikrobiologi. For at sikre en nogenlunde ensartet tilgang til infektionshygiejniske problemstillinger, så er denne gruppe nedsat. Gruppen understøtter videndeling og sparringsmuligheder på tværs af landet blandt landets læger med interesse for infektionshygiejne.

INFHYG-gruppens opgaver

  • at understøtte faglig udvikling og vidensdeling
  • at inspirere ved diskussion af nationale og internationale resultater
  • at drøfte infektionshygiejniske anbefalinger i Danmark
  • at understøtte deling af data, viden, erfaring og metoder
  • at understøtte et forum for samarbejde om konkrete forskningsprojekter på tværs af regioner
  • at afholde videnskabelige møder

Deltagere
Medlemmer af DSKM med interesse for infektionshygiejne kan deltage.

Alle regioner samt Central Enhed for Infektionshygiejne (SSI) forsøges repræsenteret i gruppen.

Underudvalg kan ved behov nedsættes ad hoc.

Arbejdsgruppens bestyrelse
Der udpeges en formand for 2 år ad gangen og denne vælges af arbejdsgruppens medlemmer. Det tilstræbes at formanden er lægefagligt uddannet.

Mødekadence
Gruppen mødes så vidt muligt mindst 1 gang i kvartalet

Møderne vil fortrinsvist foregå virtuelt, men det tilstræbes at afholde et fysisk møde per år.

Dagsorden og referat fra hvert videnskabeligt møde vil være tilgængelig via DSKMs hjemmeside og mødeindkaldelse udsendes af DSKMs sekretær til medlemmer af DSKM.

Andet
Endelige anbefalinger og retningslinjer, som udarbejdes i INFHYG regi, skal godkendes af DSKMs bestyrelse.

Midler
Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagendes institutioner/afdelinger.

Forperson: Nina Ank

 

Infektionshygiejne organisation og uddannelse

Oversigt over Infektionshygiejniske enheder