Antimicrobial Stewardship

Kommissorium for Arbejdsgruppe for Antimicrobial Stewardship under DSKM

Antimicrobial Stewardship (AMS) er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM).

Denne arbejdsgruppe dannes under DSKM, da rådgivning om og styring af rationelt antibiotikaforbrug (Antimicrobial stewardship) er en kerneopgave indenfor det klinisk mikrobiologisk speciale.

Formål
Samle og diskutere viden og erfaringer omkring antimicrobial stewardship, synliggøre eksisterende indsatser, og understøtte videreudviklingen af feltet.

Målene er at

  • Definere antimicrobial stewardship og kortlægge aktuel organisering samt igangværende indsatser
  • Facilitere nationalt samarbejde om antimicrobial stewardship
  • Understøtte faglig udvikling og samarbejde om programmer, uddannelse og projekter via deling af viden, data og erfaringer
  • Synliggøre indsatser og projekter
  • Skabe tværfaglige og tværsektorielle netværk til fremme af rationel brug af antimikrobielle midler
  • Koordinere arbejde med DSKMs øvrige arbejdsgrupper, herunder DANRES, DANRES-M og INFHYG, hvor der er tværgående indsatser
  • Være kontaktled for DSKM til øvrige aktører, angående nationale og internationale indsatser for antimicrobial stewardship
  • Understøtte konkrete forskningsprojekter
  • Afholde videnskabelige møder
  • Understøtte uddannelse og undervisning i antimicrobial stewardship

Deltagere
Medlemmer af DSKM med interesse for antimicrobial stewardship kan deltage.
Alle regioner samt SSI forsøges repræsenteret i gruppen.
Underudvalg kan ved behov nedsættes ad hoc.

Arbejdsgruppens bestyrelse
Der udpeges en formand for 2 år ad gangen og denne vælges af arbejdsgruppens medlemmer.

Mødefrekvens
Gruppen mødes så vidt muligt mindst 1 gang i kvartalet – møderne vil fortrinsvis foregå virtuelt, men det tilstræbes at afholde et fysisk møde per år.

Dagsorden og referat fra hvert videnskabeligt møde vil være tilgængelig via DSKMs hjemmeside og mødeindkaldelse udsendes af DSKMs sekretær til medlemmer af DSKM.

Endelige anbefalinger og retningslinjer, som udarbejdes i AMS regi, skal godkendes af DSKMs bestyrelse.

Midler
Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagendes institutioner/afdelinger.

Forperson: Frederik Boëtius Hertz