National netværksgruppe for MRSA

Kommissorium for National netværksgruppe for MRSA

Den nationale netværksgruppe for MRSA er et tværfagligt forum under DSKM,

Formål og baggrund
Formålet med netværksgruppen er gennem vidensdeling at medvirke til refleksion, udvikling og forbedring af praksis for MRSA-håndtering:

 • forebyggelse af spredning (infektionshygiejne)
 • håndtering af bærerbehandling
 • smitteudredning/smitteopsporing
 • udbrudshåndtering
 • kommunikation om MRSA

Endvidere:

 • bidrage til at optimere den nationale MRSA-vejledning og de infektionshygiejniske retningslinjer
 • bidrage til nationale kvalitetsudviklingsprojekter så spredning af MRSA i Danmark mindskes.

Gruppens opgaver og mødekadence

 • En af de 5 regioner eller SSI afholder på skift møderne i netværksgruppen. Der afholdes møder efter behov, 1-2 møder årligt.
 • Dem, der afholder mødet, er ansvarlig for dagsorden og referat.
 • Punkter/ønsker til dagsorden* fremsendes 4 uger før mødedagen og dagsordenen skal være mødedeltagerne i hænde 3 uger før mødet.
 • Referater skal indeholde handlings- og opsamlingspunkter fra mødet.
 • Eksterne oplægsholdere kan inviteres til møderne, når det er relevant.

*Faste punkter på dagsordenen:

 • Opfølgning fra sidste møde
 • Status fra hver region, herunder afsluttede og igangværende udbrud siden sidst
 • Nationalt overblik fra SSI
 • Orientering om større projekter
 • Faglige indslag
 • Indkomne punkter
 • Hvem arrangerer næste møde

Deltagere

Deltagere kommer primært fra de infektionshygiejniske enheder/regionale MRSA-enheder og fra SSI.
Gruppen er åben for alle interesserede DSKM-medlemmer.

Økonomi

Netværksgruppen er økonomisk uafhængig og modtager ikke støtte fra andre interessenter.

Omkostninger til deltagelse og afholdelse af møder finansieres af mødedeltagernes organisation.

Kontaktperson: Mette Damkjær Bartels (mette.damkjaer.bartels@regionh.dk)