MiBAlert

Kommissorium for MiBAlert-gruppen

MiBAlert-gruppen er en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi

Formål
Formålet er at have et fagligt forum til sparring, erfaringsudveksling og vidensdeling i brugen af MiBAlert funktionen i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa). Desuden at sikre ensartethed i brug af begreber for MiBAlert funktionen på tværs af KMA.

Baggrund
MiBAlert er en ”alarm” i brugergrænsefladen (herefter EPJ) til det kliniske personale baseret på automatiske opslag i MiBa. MiBAlert gør det muligt at identificere patienter med kendt infektion eller bærertilstand af resistente bakterier umiddelbart ved opslag i EPJ (før, ved eller under indlæggelse/ambulatoriebesøg), så der hurtigt kan tages stilling til isolation og evt. speciel antibiotisk behandling. MiBAlert er dermed et vigtigt redskab til at begrænse smitte mellem indlagte patienter med resistente bakterier.

Hver region/ organisation er ansvarlig for egen MiBAlert funktion og fastsætter egne regler og vejledninger. DIAS/ SSI er ansvarlig for opsætning og vedligehold af algoritmer, brugerkonti m.v. Det kræver et tæt samarbejde mellem alle parter, inkl. regions-IT for at opsætte og drive en MibAlert funktion.

MiBAlert-gruppens opgaver
MiBAlert-gruppen skal sikre stringens i principper for MiBAlert og fælles forståelse af de grundlæggende begreber, der anvendes. Strukturering af svar og brug af koder i den ene region har indflydelse på MibAlert funktionen i de andre regioner, da funktionen baserer sig på landsdækkende data.

MiBAlert-gruppen vil bygge oven på arbejdet med fælles mikrobiologiske klassifikationer, der vil foregå i andre arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen kan desuden være et sted til at gro nye ideer til anvendelse af den grundlæggende funktionalitet i MibAlert eller udbrede den i andre organisationer.

Deltagere

  • Gruppen er åben for DSKMs medlemmer og alle interesserede. Det tilstræbes, at alle landets KMA’er er repræsenteret.
  • MiBa-repræsentant
  • Leverandører af LIS systemer og MiBa kan inviteres til møderne, hvis relevant for drøftelserne
  • Repræsentant for DANRES-M

Arbejdsgruppens bestyrelse
Der udpeges en forperson for 2 år ad gangen. Denne skal være medlem af DSKM og vælges blandt arbejdsgruppens medlemmer.

Mødekadence
Mødes efter behov, minimum 1 gang årligt.

Midler
Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagendes institutioner/afdelinger.

 Forperson: Bente Olesen