Dokumentoversigt

Denne side er tiltænkt at give et overblik over dskm.dk’s mange skriftlige ressourcer. Formålet med siden er todelt, dels at hjælpe med navigation, dels med at simplificere opdelingen af dokumenter

Under årsmøder findes programmer for DSKMs årsmøder tilbage til 2011, en enkelt præsentation fra 2011. og datoerne for årsmøder tilbage til 2004.

Under beretninger og referater findes indkaldelser, beretninger, programmer, og referater fra generalforsamlinger tilbage til 2003. Desuden findes bestyrelsens referater, inspektorrapporter og enkelte responsum.

Under møder findes oplistet en række møder dels afholdt i DSKM regi, og andre møder, som har haft mikrobiologisk interesse (enkelte arrangeret i samarbejde med DSKM) herunder nogle møder i arbejdsgrupperegi, med programmer og ofte præsentationsmateriale.

For arbejdsgrupperne Biofilm, BAKT, DANRES, DANRES-M, Endocarditis, Klinisk virologi, MALDI-TOF, MolNet, PARASIT, TARMBAKT, og Yngre mikrobiologer findes under hver deres “Møder” side en række programmer, referater, præsentationer, og vejledninger.

Under specialespecifikke kurser findes aktuelle programbeskrivelser for hoveduddannelseskurserne, sammen med information om dato’er og kursusleder såvidt de er kendt.

Nyttige dokumenter indeholder dokumenter til dokumentation af hoveduddannelsesforløb, desuden findes her referater fra uddannelsesudvalget.

Fanebladet publikationer indeholder dokumenter, indekseret efter type i, Guidelines og anbefalingerrelevante SST publikationerhøringssvar og arkiv rapporter.